2016-04-26

Akty prawne

Akty prawne, na podstawie których działa PCPR na rzecz osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON:

 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111270721

 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 926). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000926

 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072301694

 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013r., poz. 1565).http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001565

 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040630587

 

6. Uchwała Nr 32/76/2016 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2016r.

Uchwała Nr 32/76/2016 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2016 roku
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/76/2016 Zarządu Powiatu w Sęólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2016r.

 

7. Zarządzenie Nr PCPR.021.2.2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji do spraw rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych oraz upranionych podmiotów o udzielanie dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2016r. http://pcprwiecbork.bip.gov.pl/2016/zarzadzenie-nr-pcpr-021-2-2016.html

 

8. Zarządzenie Nr PCPR.021.3.2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków osób niepełnosprawnych o udzielenie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” w 2016r.  http://pcprwiecbork.bip.gov.pl/2016/zarzadzenie-nr-pcpr-021-3-2016.html

 

9. Uchwała Nr 35/88/2016 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016r.

http://www.bip.powiat-sepolno.pl/plik,6595,w-sprawie-ustalenia-zasad-przyznawania-osobom-niepelnosprawnym-z-terenu-powiatu-sepolenskiego-dofinansowania-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-w-ramach-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2016-r.pdf

http://www.bip.powiat-sepolno.pl/plik,6596,zasady-przyznawania-osobom-niepelnosprawnym-z-terenu-powiatu-sepolenskiego-dofinansowania-ze-srodkow-pfron-w-ramach-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2016-roku.pdf

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się