Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr PCPR.221.3.2020 z dnia 27.04.2020
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr
PCPR.221.3.2020 z dnia 27.04.2020
08.05.2020 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego PCPR.221.2.2020 z dnia 25.03.2020r.
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego
PCPR.221.2.2020 z dnia 25.03.2020r.
20.04.2020 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr PCPR.221.1.2020 z dnia 13.03.2020
Dotyczącego zorganizowania spotkania dotyczącego rozwoju
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu "Rodzina
w Centrum 2"
25.03.2020 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr PCPR.221.26.2019 z dnia 05.12.2019r.
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr
PCPR.221.26.2019 z dnia 05.12.2019r. dotyczącego przedstawienia
ceny zakupu artykułów biurowych w roku 2020
20.12.2019 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr PCPR.221.27.2019 z dnia 05.12.2019
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr
PCPR.221.27.2019 z dnia 05.12.2019 dotyczącego przedstawienia
ceny zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
16.12.2019 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr PCPR.221.25.2019 z dnia 27.11.2019r.
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr
PCPR.221.25.2019 z dnia 27.11.2019r. dotyczącego przedstawienia
oferty świadczenia usług pocztowych na rok 2020
12.12.2019 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr PCPR.221.24.2019 z dnia 22.11.2019 roku
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr
PCPR.221.24.2019 z dnia 22.11.2019 roku
02.12.2019 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr PCPR.221.23.2019 z dnia 22.10.2019 roku
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr
PCPR.221.23.2019 z dnia 22.10.2019 roku na zakup materiałów
edukacyjnych i dydaktycznych w ramach projektu "Rodzina w Centrum
2"
05.11.2019 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr PCPR.221.22.2019 z dnia 02.10.2019 roku
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr
PCPR.221.22.2019 z dnia 02.10.2019 roku dotyczącego
zorganizowania spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form
pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14
dzieci w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"
17.10.2019 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr PCPR.221.21.2019 z dnia 11 lipca 2019 roku
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr
PCPR.221.21.2019 z dnia 11 lipca 2019r. na zorganiozowanie i
przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z
elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i
gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w
ramach projektu "Rodzina w Centrum 2" realizowanego i
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach
osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2
Rozwój usług społecznych
25.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się