2016-04-01

Podstawa prawna działalności

  1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000595;
  2. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.) -  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000163;
  3. ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000332;
  4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000885;
  5. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111270721;
  6. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493;
  7. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000267;
  8. uchwała Nr IV/20/99 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
  9. uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.