2016-04-21

Podstawa prawna działalności

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Dot. powołania powiatowych rad społecznych ds. osób niepełnosprawnych.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz.U.2011r., Nr 127, poz. 721
z późn. zm.), zgodnie z art. 44b.1. „Przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, zwane dalej „powiatowymi radami”, będące organami opiniodawczo - doradczymi”.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. ocena realizacji programów,
4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie danego powiatu oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy).

Powiatowe rady składają się z 5 osób.
Rady wybierają przewodniczącego spośród swoich członków.
Kadencja rady trwa 4 lata.
Członek rady może zostać odwołany:

1. na swój wniosek,
2. na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
3. na wniosek starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu,
które zgłosiły jego kandydaturę.

Członkowi rady przysługuje zwolnienie od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Na wniosek członków rady zamieszkałych poza miejscem obrad rady mogą być finansowane z budżetu samorządu powiatu, koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji, na zasadach określonych w przepisach dotyczących zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.