2016-04-20

Zadania Punktu Poradnictwa Specjalistycznego

1. Do podstawowych zadań Punktu w zakresie prowadzenia poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego, należy:
1)   pomoc rodzinom w radzeniu sobie z trudnościami, stresami i problemami, które mogą mieć wpływ na jej prawidłowe funkcjonowanie;
2)  współpraca z  Zespołem ds. Pieczy Zastępczej PCPR, głównie w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych i rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka;
3)  diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny w celu określenia odpowiednich form pomocy rodzinie;
4)   wyposażania członków rodziny w wiedzę i umiejętności, które odpowiednio uodpornią rodzinę na oddziaływanie zewnętrznych problemów i pozwolą uniknąć głębszego kryzysu;
5)   prowadzenie porad psychologicznych osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych w rodzinach naturalnych i zastępczych;
6)   prowadzenie działań adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi;
7)  doskonalenie umiejętności psychologicznych rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

 

2. Do podstawowych zadań Punktu w zakresie prowadzenia poradnictwa specjalistycznego - pedagogicznego, należy:
1)  rozwiązywanie problemów wychowawczych i szkolnych dzieci i młodzieży;
2)  wzmacnianie w rolach rodziców;
3) doskonalenie umiejętności pedagogicznych rodziców zastępczych i prowadzących  rodzinne domy dziecka;
4)   prowadzenie działań adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi;
5) współpraca z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej PCPR, głównie w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych i rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka;
6)   poradnictwo rodzinne dla dzieci i rodziców dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej;
7)   organizowanie indywidualnej, edukacyjnej pomocy rodzinie;
8)   diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny.

 

3. Do podstawowych zadań Punktu w zakresie prowadzenia poradnictwa specjalistycznego  -  prawnego, należy udzielanie porad indywidualnych z zakresu:
1)   prawa rodzinnego i opiekuńczego;
2)   prawa materialnego i formalnego;
3)   zabezpieczenia społecznego;
4)   ochrony praw lokatorów.

 

4. Do podstawowych zadań Punktu w zakresie prowadzenia poradnictwa specjalistycznego- doradcy ds. zabezpieczenia społecznego, należy:
1)   pomocy w jak najlepszym wykorzystaniu źródeł wsparcia zewnętrznego;
2)   udzielania zgłaszającym się osobom informacji o przysługującym im prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wskazywania instytucji właściwych do załatwiania konkretnych spraw;
3)   pomocy zgłaszającym się osobom w załatwianiu spraw urzędowych;
4) współpracy z innymi jednostkami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, charytatywnymi oraz Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie działania PCPR i Punktu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się