Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr PCPR.021.10.2016
Zarządzenie Nr PCPR.021.10.2016
18.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.6.2016
Zarządzenie Nr PCPR.021.6.2016
29.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.7.2016
Zarządzenie Nr PCPR.021.7.2016 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w
Więcborku z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie: ustalenia
"Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w
Więcborku"
22.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.9.2016
Zarządzenie Nr PCPR.021.9.2016
30.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.8.2016
Zarządzenie Nr PCPR.021.8.2016
30.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.5.2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 28
kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania stałej komisji do
dokonania oceny ofert składanych w związku z ogłaszanymi przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z
siedzibą w Więcborku zapytaniami ofertowymi i wyboru
najkorzystniejszej oferty na realizację zadań oraz określenia
zasad i trybu pracy komisji.
22.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.4.2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 31 marca 2016 roku w
sprawie: określenia wysokości udzielanego dofinansowania ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na
podstawie odrębnych przepisów w 2016r.
04.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.3.2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 29 marca 2016 roku w
sprawie: powołania komisji do opiniowania wniosków osób
niepełnosprawnych o udzielanie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w
ramach pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" w 2016r.
04.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.2.2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 29 marca 2016 roku w
sprawie: ustalenia składu osobowego komisji do spraw
rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych oraz
uprawnionych podmiotów o udzielanie dofinansowań ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do
zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2016r.
04.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.1.2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 22 lutego 2016 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania i
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum
zakładowym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w 2016 roku
04.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się