Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr PCPR.021.14.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 04.11.2019 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.14.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 04.11.2019 roku w sprawie: powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko
urzędnicze: Samodzielny referent w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
04.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.13.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 03.06.2019 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.13.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 03.06.2019 roku w sprawie: powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą
24.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.12.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 08.04.2019 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.12.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 08.04.2019 roku w sprawie: przyjęcia Polityki Ochrony
Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
24.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.11.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 08.04.2019 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.11.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 08.04.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
24.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.10.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 08.04.2019 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.10.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 08.04.2019 roku w sprawie: powołania stałej komisji do
dokonania oceny ofert składanych w związku z ogłaszanymi przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z
siedzibą w Więcborku zapytaniami ofertowymi i wyboru
najkorzystniejszej oferty na realizację zadań oraz określenia
zasad i trybu pracy komisji
24.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.9.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 08.04.2019 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.9.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 08.04.2019 roku w sprawie: powołania komisji do
opiniowania wniosków osób niepełnosprawnych o udzielanie
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu pn.
"Aktywny samorząd" w 2019 roku
24.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.8.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 29.03.2019 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.8.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 29.03.2019 roku w sprawie: powołania Komisji
Rekrutacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
24.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.7.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 29.03.2019 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.7.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 29.03.2019 roku w sprawie: ustalenia składu osobowego
komisji do spraw rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych
oraz uprawnionych podmiotów o udzielanie dofinansowań ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku
24.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.6.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 15.03.2019 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.6.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 15.03.2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pobytu
w Mieszkaniu Chronionym Treningowym działającym w strukturze
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z
siedzibą w Więcborku
24.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.5.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 25.02.2019
Zarządzenie Nr PCPR.021.5.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 25.02.2019 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
24.07.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się