2016-04-21

Skład osoby rady na lata 2011-2015

Dnia 16 listopada 2011 roku
zostało wydane Zarządzenie Nr 32/2011
Starosty Sępoleńskiego

w sprawie:
powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

1. Violetta Felczak - przedstawiciel Stowarzyszenia „Duże Różowe Słońce”
89-400 Sępólno Kraj., ul. Sienkiewicza 51,
2. Jadwiga Steiborn -przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Ziemi Krajeńskiej,
      89-430 Kamień Kraj., Plac Odrodzenia 3,
3. Hanna Sobiechowska - przedstawiciel Gminy Sępólno Kraj., 
89-400 Sępólno Kraj., ul. Kościuszki 11,
4. Anna Zająkała - przedstawiciel Gminy Sośno, 89-412 Sośno, ul. Nowa 1,
5. Magdalena Sprengel - przedstawiciel Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku.

Dnia 1 grudnia 2011r. podczas I posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Sępolnie Kraj. dokonano wyboru Prezydium Rady:

1) Przewodnicząca - Sprengel Magdalena,
2) Wiceprzewodnicząca - Felczak Violetta,
3) Skarbnik - Steinborn Jadwiga.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 62, poz. 560) Prezydium Rady wybrane jest na okres 1 roku.

Dnia 17.01.2013r. podczas posiedzenia członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującym prawem dokonano ponownego głosowania, celem ustalenia aktualnego składu Prezydium Rady.
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono Prezydium Rady
na rok 2013:


1) Przewodnicząca: Sprengel Magdalena,
2) Wiceprzewodnicząca: Felczak Violetta,
3) Skarbnik: Steinborn Jadwiga.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się