2016-04-21

Skład osoby rady na lata 2015-2019

Starosta Sępoleński  Zarządzeniem Nr 31/2015 z dnia 20 listopada 2015 rokupowołałPowiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

1. Wiesława Stafiej - przedstawiciel Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” 
89-400 Sępólno Kraj., ul. Szkolna 8,
2. Jadwiga Steiborn -przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ziemi Krajeńskiej,89-430 Kamień Kraj., Plac Odrodzenia 3,
3. Hanna Sobiechowska - przedstawiciel Gminy Sępólno Kraj.,  89-400 Sępólno Kraj., ul. Kościuszki 11,
4. Anna Szlachetka - przedstawiciel Gminy Sośno, 89-412 Sośno, ul. Nowa 1
5. Monika Lipecka - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj.
z siedzibą w Więcborku, 89-410 Więcbork, ul. Starodworcowa 8

Dnia 2 grudnia 2015r. podczas I posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Sępólnie Kraj. dokonano wyboru Prezydium Rady:
1) Przewodnicząca – Monika Lipecka,
2) Wiceprzewodnicząca – Wiesława Stafiej,
3) Sekretarz - Jadwiga Steinborn. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych(Dz.U. Nr 62, poz. 560) Prezydium Rady wybrane jest na okres 1 roku.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się