2017-02-21

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017 – 2022”

Konsultacje społeczne trwały od dnia 25.01.2017 r. do dnia 03.02.2017 r. i dotyczyły celów
i działań zawartych w projekcie programu. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych umieszczono na stronach internetowych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku http://pcprwiecbork.bip.gov.pl/oraz Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim https://www.powiat-sepolno.pl/.

 
Ponadto w ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostało w dniu 26.01.2017 r. spotkanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku, na które zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek organizacyjnych, instytucji, podmiotów funkcjonujących na terenie Powiatu Sępoleńskiego. W powyższym spotkaniu udział wzięło 16 osób i omówiona została ostateczna forma „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie na lata 2017 – 2022”.


Zainteresowane osoby, instytucje mogły przesyłać uwagi, opinie i wnioski dot. celów i działań zawartych w projekcie programu, na formularzu do konsultacji, który można było składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork lub przesłać drogą pocztową  bądź drogą elektroniczną na adres: poczta@pcprwiecbork.pl w terminie do dnia 03.02.2017 r.


 
W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie złożono żadnych uwag i zastrzeżeń
do projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie na lata 2017 – 2022”.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się