2016-05-16

Zadania Działu Finansowo-Kadrowego

Do zadań Działu Finansowo-Kadrowegonależy w szczególności:

 

1) w zakresie spraw finansowo-księgowych:

a) planowanie środków finansowych na realizację zadań PCPR, w tym przygotowywanie projektu planu finansowego na dany rok budżetowy w wymaganych terminach,

b) opracowanie zmian do budżetu,

c) zapewnianie prawidłowej realizacji budżetu,

d) prowadzenie wymaganej na stanowisku sprawozdawczości, z zachowaniem wymaganej terminowości,

e) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych,

f) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków na pomoc społeczną w Powiecie Sępoleńskim,

g) nadzorowanie postępowań wzakresie zamówień publicznych,

h) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora PCPR, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

i) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu dotyczących realizacji budżetu PCPR,

j) kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu PCPR oraz ich zmian,

k) prowadzenie całościowej i kompleksowej obsługi finansowo-księgowej projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

l) prowadzenie całościowej i kompleksowej obsługi finansowo-księgowej zadań realizowanych ze środków PFRON,

m) prowadzenie całościowej i kompleksowej obsługi finansowo-księgowej PCPR i RDD,

n) prowadzenie całościowej i kompleksowej obsługi finansowo-księgowej PZOON,

o) planowanie i realizacja inwestycji, remontów oraz zakupów inwestycyjnych i opracowanie sprawozdawczości w tym zakresie,

p) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej i sprawozdawczości finansowej w zakresie materiałów, przedmiotów nietrwałych i majątku trwałego,

q) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, w zakresie budżetu, w określonych terminach. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny,

r) organizowanie sporządzania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

s) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

t) prowadzenie postępowania egzekucyjnego należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej i wydatków na świadczenia pomocy społecznej oraz nienależnie pobranych świadczeń,

u) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

v) systematyczne informowanie dyrektora PCPR o sytuacji finansowej PCPR oraz o przypadkach ujawnienia w trakcie kontroli nieprawidłowości w dokumentacji lub jej obiegu,

w) wypłata świadczeń realizowanych przez PCPR w wymaganych terminach,

x) wypłata wynagrodzeń pracownikom oraz prowadzenie dokumentacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

y) prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

z) kontrola prawidłowości umów zawieranych przez PCPR pod względem finansowym i kontrasygnowanie umów,

aa) przekazywanie środków finansowych odpowiednim organom i instytucjom w wymaganych terminach,

bb) sporządzanie not księgowych, rachunków za pobyt w pieczy zastępczej  dzieci z terenu innego powiatu,

cc) windykacja należności, w tym przygotowywanie dokumentacji finansowej do egzekucji,

dd) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

ee) kompletowanie dowodów księgowych oraz dbałość o należyte przechowywanie tych dokumentów,

ff) obsługa finansowo - księgowa w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych krajowych i Unii Europejskiej,

gg) gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz współpraca i współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi  pracownikami  PCPR,

hh) bieżące współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu, Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim i dyrektorem PCPR w zakresie opracowywania i realizacji budżetu PCPR,

ii) zgłaszania dyrektorowi  konieczności aktualizacji lub zmiany dokumentacji opisu­jącej przyjęte zasady rachunkowości oraz przygotowywania projek­tów takich zmian,

jj) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, itp.,

kk) ubezpieczenie obiektu i sprzętu znajdującego się w PCPR,

 

2) w zakresie spraw kadrowych:

a) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników PCPR,

b) prowadzenie ewidencji pracowników,

c) sporządzanie i wyliczanie list płac,

d) wystawianie pracownikom zaświadczeń o zarobkach,

e) sporządzanie deklaracji i raportów ZUS, sprawozdań do GUS w wymaganych terminach,

f) prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym w wymaganych terminach,

g) prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników,

h) prowadzenie ewidencji realizacji czasu pracy, godzin ponadwymiarowych, urlopów, dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, sporządzanie planu urlopów pracowników,

i) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

j) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników,

k) prowadzenie spraw dotyczących badań wstępnych i okresowych pracowników,

l) prowadzenie spraw okresowej oceny pracowników, zgodnie z przyjętymi w PCPR procedurami,

m) prowadzenie służby przygotowawczej, zgodnie z przyjętymi w PCPR procedurami,

n) prowadzenie naboru pracowników zgodnie z przyjętymi w PCPR procedurami,

o) organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników PCPR,

p) organizowanie praktyk studenckich i uczniowskich,

q) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Krajeńskim w zakresie organizowania staży, prac interwencyjnych, itp.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się