2016-05-11

Zadania Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Do zadań Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym należy w szczególności:

1) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu, samorządu województwa i innych organów oraz jednostek;

2) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, w tym z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) prowadzenie poradnictwa o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia wsparcia;

4) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego;

5) opracowywanie, realizacja, monitorowanie, aktualizowanie według potrzeb Powiatowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) pomoc w organizowaniu grup samopomocowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;

7) realizacja zadania w zakresie dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;

8) realizacja zadania w zakresie dofinansowania organizowania przedsięwzięć z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych;

9) realizacja zadania w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych na rzecz osób niepełnosprawnych;

10) realizacja zadania w zakresie dofinansowania likwidacji barier technicznych na rzecz osób niepełnosprawnych;

11) realizacja zadania w zakresie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się na rzecz osób niepełnosprawnych;

12) realizacja zadania w zakresie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz osób niepełnosprawnych;

13) realizacja zadania w zakresie dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na rzecz osób niepełnosprawnych;

14) finansowanie, nadzór i kontrola Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim;

15) realizacja zadania w zakresie dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika na rzecz osób niepełnosprawnych;

16) realizacja programów celowych PFRON np. „Programu wyrównywania różnic między regionami…”, Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”;

17) gromadzenie informacji i przygotowywanie dokumentacji konkursowej w zakresie programów krajowych, projektów europejskich oraz innych rozwiązań umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych na działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

18) prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy odpowiednich uchwał, porozumień i zarządzeń;

19) stała koordynacja i wykonywanie oraz aktualizowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ujętych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

20) organizowanie doradztwa metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych na obszarze powiatu z zakresu zadań działu;

21) kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej;

22) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się