2016-05-16

Zadania samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjno-administracyjnych

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjno-administracyjnych należy w szczególności:

1)   prowadzenie sekretariatu PCPR;

2)   kierowanie dekretowanej przez dyrektora korespondencji do właściwych działów;

3)   prowadzenie rejestru poleceń wyjazdów służbowych;

4)   zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów;

5)   organizowanie zaopatrzenia PCPR w urządzenia i sprzęty techniczne i biurowe, materiały biurowe, pieczęcie urzędowe, pieczątki pracownicze, zgodnie z prawem zamówień publicznych;

6)   przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego we współpracy z właściwymi działami PCPR;

7)   przeprowadzanie procedury zamówień publicznych;

8)   prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz zbioru przepisów i interpretacji w tym zakresie;

9)   zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej prowadzonych postępowań;

10) udostępnianie informacji publicznej przez zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, we współpracy z wszystkimi działami PCPR;

11) rozpatrywanie wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz przygotowywanie kore­s­pondencji w sprawach o udostępnienie informacji publicznej;

12) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej;

13) prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej,  administrowanie pocztą elektroniczną PCPR i systemem informatycznym;

14) zapewnienie prawidłowości działania sieci komputerowej, telefonicznej i alarmowej oraz ich modernizacja i konserwacja;

15) zapewnienie ciągłości licencji programów komputerowych;

16) czuwanie nad legalnością stosowanych programów komputerowych;

17) organizowanie nadawania uprawnień do systemu alarmowego i prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

18) prowadzenie rejestru wydanych pieczęci, pieczątek i kluczy;

19) prowadzenie rejestru  obsługiwanych programów komputerowych; 

20) zakup literatury fachowej, programów komputerowych, czasopism, prowadzenie rejestrów tych zakupów;

21) przyjmowanie skarg i wniosków, umawianie interesantów z dyrektorem;

22) organizowanie konserwacji sprzętu i wyposażenia PCPR;

23) organizowanie spotkań, narad i konferencji;

24) organizacja i prowadzenie składnicy akt zgodnie z obowiązującymi przepisami;

25) administrowanie obiektem PCPR, organizowanie ochrony obiektu, kontakt z dostawcami mediów, usług, obsługa zawartych umów, organizowanie utrzymanie czystości i porządku w budynku oraz porządku wokół budynku;

26) opracowywanie materiałów informacyjnych, druków, plakatów, ulotek, itp.;

27) sprawy dotyczące podpisu elektronicznego i elektronicznej skrzynki podawczej.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się