2018-01-05

ZASADY WYDAWANIA LEGITYMACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH od dnia 2 stycznia 2018r.

ZASADY WYDAWANIA LEGITYMACJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

od dnia 2 stycznia 2018r. - AKTUALIZACJA

Nowy druk wniosku o wydanie legitymacji obowiązuje od 01.09.2018r.

 


• organem wystawiającym legitymację staje się powiatowy/ miejski zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności, do którego złożono wniosek według miejsca zamieszkania wnioskodawcy;
• powiatowy zespół wydaje legitymację wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg
i uprawnień (czyli takiego, od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania lub wyroku sądu)
• legitymacje wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:
1) 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (wystawionym osobom do 16 roku życia),
2) 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionym osobom, które nie ukończyły 60 roku życia;
• stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej (umieszczenie na legitymacji stopnia niepełnosprawności może warunkować przyznanie określonych odrębnymi przepisami ulg lub uprawnień);
• symbol przyczyny niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej (umieszczenie na legitymacji symbolu przyczyny niepełnosprawności może warunkować przyznanie określonych odrębnymi przepisami ulg lub uprawnień);
• osoba ubiegająca się o wydanie legitymacji zobowiązana jest złożyć wniosek wg nowego wzoru obowiązującego na terenie całej Polski;
• wniosek można wysłać pocztą, złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, pełnomocnika, rodzica, opiekuna prawnego.
• zmianie ulega wzór blankietu legitymacji – produkcja blankietów oraz ich personalizacja będzie się odbywała w podmiocie zewnętrznym. Powiatowy zespół będzie przyjmował
i rozpatrywał wniosek, zawiadamiał wnioskodawcę o odbiorze legitymacji i przekazywał gotową legitymację wnioskodawcy;
• legitymacje wystawione przed dniem 1 września 2017r. zachowują ważność na czas
w nich określony;
• za wydanie duplikatu do legitymacji wystawionej po 1 września 2017r. powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł.
• osoba niepełnosprawna odbiera legitymację osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru legitymacji.
• legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się za potwierdzeniem jej odbioru. Brak jest możliwości wysłania legitymacji pocztą.


Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie legitymacji:


1) 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie
z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
2) kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (należy dołączyć w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem). Kserokopia powinna mieć zaczernione pola dotyczące imion rodziców oraz nazwiska rodowego.
3) kopia orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji
4) dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej (15 zł.).


_____________________________________________
Wszelkich informacji udziela Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Powstańców Wlkp. 2a, 89-410 Więcbork, tel. 52 389 67 90, e-mail: poczta@pzoonwiecbork.pl lub www.bip.pcprwiecbork.pl. Wnioski o legitymacji dostępne są w siedzibie zespołu i na stronie internetowej www.bip.pcprwiecbork.pl w zakładce Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – druki wniosków lub na stronie internetowej www.pcprwiecbork.pl.

 

Załączniki

  WNIOSEK_LON_7.06.2019_pdf.pdf 156,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Postępowanie o wyd...duplikatu.pdf 651,67 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się